Ρεθυμνο Ιουνιος 2019

Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.otology2019.frei.gr μέχρι τις 21/04/2019.

Μετά την επιλογή της εργασίας σας, απαραίτητος όρος για την παρουσίασή της στο Συνέδριο, είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών

Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:

 • Το κείμενο της περίληψης να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11pt , πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψης να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και όχι σε έντονη γραφή.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Παρακαλείστε να αναφέρετε πρώτα το όνομα ολογράφως, και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει
 • Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης είναι στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Θα ληφθεί υπόψη η πρωτοτυπία της εργασίας, τα προαναφερθέντα κριτήρια και η επιθυμία των συγγραφέων.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας, αν δεν πληροί τους ως άνω όρους.
 • Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εργασίας να έχει κάνει την εγγραφή του στο Συνέδριο.

 

Οι εργασίες θα πρέπει να αναφέρουν τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε αριθμούς και με την εξής δομή:

Α. Για τις πρωτότυπες εργασίες

 • Εισαγωγή
 • Σκοπός και Μέθοδος
 • Υλικό και Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Β. Για τα case reports

 • Εισαγωγή
 • Παρουσίαση περιστατικού
 • Συμπεράσματα

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.

 Εάν δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι τις 4 Μαΐου 2019, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι:

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ είναι το κινητό τηλέφωνο, το e-mail και το όνομα του επιστημονικού υπεύθυνου.
 • Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 • Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail: otology2019@frei.gr
 • Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής και τρόπου ανακοίνωσης της εργασίας.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στην φόρμα υποβολής η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στην γραμματεία του Συνεδρίου.